TH
TH EN

เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“เรา”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความอื่นใด (“เนื้อหา”) ทั้งหมดในบริการนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเราหรือของพันธมิตรของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจมีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และ การอนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาได้บนบริการของเราด้วยตนเอง (UGC) (หากมี) เท่านั้น โดยเราไม่รับรองว่าบรรดาเนื้อหาซึ่งปรากฏผ่านบริการนี้ จะถูกต้องสมบูรณ์ หรือ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในกรณีที่เราเป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในส่วนใดๆของบริการของเรา เช่น การให้บริการแบบ UGC เราจะไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล เนื้อหา หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนบริการของเราโดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ทราบถึงแหล่ง ที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิด หรือ มีภาระผูกพันใดๆ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเนื้อหาของท่าน

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการอันขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือของบุคคลภายนอก ตลอดจนไม่ส่ง นำเข้า หรืออัพโหลด ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร 
มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผ่านบริการของเรา หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายต่อบริษัท และ บุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแฮก หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันอยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือ ไม่ใช่ความผิดของเรา เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

หากท่านพบว่ามีเนื้อหาบนส่วนใดในบริการของเราไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ ละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของท่าน ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทาง legal-ca@tencent.co.th หรือ ช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายในบริการนี้โดยเรายินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับท่านต่อไปอย่างไม่ล่าช้า

เราขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่ออ่านได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนบริการนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และหรือเจ้าของเนื้อหา(แล้วแต่กรณี)

ผู้ใช้บริการจะไม่ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย หรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือเจ้าของเนื้อหาก่อนล่วงหน้า

เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า