TH
TH EN

ความเป็นมาของบริษัท

สนุก (Sanook) เป็นคำในภาษาไทยที่แสดงถึงอารมณ์แห่งความสุขในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการของเรา ที่พร้อมจะมอบความ สนุก และความสุขให้กับคุณนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทั้งความสนุกด้านสาระความบันเทิง พร้อมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน ซึ่งบริการของ สนุก เติบโตไปพร้อมกับอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย

บนเส้นทางของการเติบโตนี้ ยังมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่น่า สนุก และชวนให้ติดตามความ สนุก ในแบบของเรามีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเริ่มจากการเป็นสารบัญของเว็บไทยและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สนุกออนไลน์ จํากัด ในปี พ.ศ.2550 พร้อมกับการเติบโตของบริษัทและ การขยายบริการด้านธุรกิจเนื้อหาให้ครอบคลุม ความสนใจของคนไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งสาระ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ความรู้ ชุมชนออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ ทําให้ สนุก เป็นผู้นําด้านธุรกิจการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจรของประเทศไทย และยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจเดิม คือ การมอบความ สนุก ให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราทุกคน

วันนี้ สนุก เติบโตไปตามอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือโมบายดีไวซ์ (Mobile device) และในปี 2559 เป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเจริญเติบโตขึ้นด้วยการขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตร ทั้งระดับโลกและ ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตให้รองรับวิถีชีวิตออนไลน์ของคนไทย เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์บริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานและผู้บริโภค