TH
TH EN

Tencent Social Ads

ติดต่อเรา

กรุณาระบุชื่อค่ะ กรุณาระบุนามสกุลค่ะ
กรุณาระบุอีเมล์ค่ะ กรุณาระบุเว็บไซต์บริษัท
กรุณาระบุชื่อบริษัทค่ะ กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
กรุณาเลือกบริการที่คุณสนใจค่ะ
 • สร้างร้านค้าบน WeChat
 • สร้าง WeChat Official Account
 • WeChat Pay
 • โฆษณาบน WeChat
 • อื่นๆ
กรุณาเลือกงบโฆษณาที่ตั้งไว้ต่อปีค่ะ
 • 20,000 – 50,000 USD/Year
 • 50,000 – 100,000 USD/Year
 • 100,000 – 200,000 USD/Year
 • 200,000 – 500,000 USD/Year
 • 500,000 – 1 Million USD/Year
 • 1 Million USD/Year ++

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในสินค้า และบริการของเรา
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้

Tencent Social Ads

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
สินค้า และบริการของเรา
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้