TH
TH EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทนเซ็นต์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเทนเซ็นต์ เพื่อให้ท่านได้ทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เทนเซ็นต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด

บริษัทในเครือบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายถึงนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เทนเซ็นต์ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เว็บสเปซ จำกัด
 3. บริษัท เอ็มเว็บ พอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด
 5. บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท วีแชท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนิยาม

คำศัพท์ ความหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเทนเซ็นต์
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเทนเซ็นต์
บุคคล บุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ/ประมวลผล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
ชื่อ-นามสกุล อายุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 1. เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือ กิจกรรมอื่นของเทนเซ็นต์
 2. เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือ กิจกรรมอื่นของเทนเซ็นต์ การจัดทำทะเบียน และประวัติการร่วมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 3. เพื่อการดำเนินการจัดทำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม
 4. เพื่อจัดส่งของรางวัล หรือการประกวดต่างๆ ภายใต้งานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ของเทนเซ็นต์ (ถ้ามี)

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ช่องทางการติดต่อ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, Email, Line ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 1. เพื่อใช้ติดต่อผู้เข้าร่วมร่วมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือ กิจกรรมอื่นของเทนเซ็นต์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ
 2. เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
 3. เพื่อจัดส่งข่าวสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเทนเซนต์ (ถ้ามี)

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (กรณีจัดส่งข่าวสาร)(Consent Basis)

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสนใจในสินค้า/บริการ ภายใต้งานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเทนเซ็นต์
 1. เพื่อใช้ติดต่อและ นำเสนอสินค้า/บริการของเทนเซ็นต์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมสนใจโดยฝ่ายขาย/พนักงานของเทนเซ็นต์
 2. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของเทนเซ็นต์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (Consent Basis)

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบดำเนินชีวิตและสังคม เช่น งานอดิเรก หรือความสนใจของท่าน (ถ้ามี) เพื่อการจัดเตรียมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือการออกบูธให้มีความเหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ และจัดรูปแบบกิจกรรม การจัดหาสถานที่

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการทำงาน, ตำแหน่งงาน
 1. เพื่อจัดเตรียมงานอบรม งานสัมมนา หลักสูตรการสัมมนา กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทนเซ็นต์ และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทนเซ็นต์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมขนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเทนเซ็นต์ (ถ้ามี) เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเทนเซ็นต์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การบันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอหรือเสียง หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นใด
 1. เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมขนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเทนเซ็นต์ได้จัดมีขึ้น ผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ของเทนเซ็นต์ หรือบุคคลภายนอก หรือผ่านช่องทางโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. เพื่อใช้ภาพถ่ายบุคคล หรือคลิปวีดีโอบุคคล ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือการออกบูธซึ่งเทนเซ็นต์ได้จัดมีขึ้น
 3. เพื่อใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดกิจกรรม การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ของเทนเซ็นต์ หรือบุคคลภายนอก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (กรณีถ่ายหรือบันทึกวีดีโอบุคคล)(Consent Basis)

ข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลการแพ้อาหาร (ถ้าจำเป็น)
 1. เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัย ด้านอาหาร และความปลอดภัยของท่าน ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม
 2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ความยินยอม (กรณีแพ้อาหาร)(Consent Basis)

ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV
 1. เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ตลอดจนเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของเทนเซ็นต์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเทนเซ็นต์ ลูกค้า และบุคคลอื่น

การป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interests)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลการติดต่อ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, Email, ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย รวมไปถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานที่กำกับดูแล บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่างๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เทนเซ็นต์ อาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เทนเซ็นต์จัดขึ้น หรือไม่สามารถดำเนินการเพื่อการบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

แหล่ง / วิธีเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านโดยตรง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม (ถ้ามี) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ หรือประมวลผลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

ข้อสงวนสิทธิ : เทนเซ็นต์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องขอเอกสารเพื่อระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ได้แก่ ข้อมูลศาสนา เทนเซ็นต์ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลดำเนินการขีดฆ่า หรือ ปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดำเนินการตามที่แจ้ง เทนเซ็นต์ขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่าเทนเซ็นต์ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้างต้น ระยะเวลาที่จัดเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามเทนเซ็นต์ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของเทนเซ็นต์

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ

 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
 • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เทนเซ็นต์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าว เท่าที่เกี่ยวข้องและคามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ที่ปรึกษาของเทนเซ็นต์ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ เป็นต้น
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่เทนเซ็นต์ในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างดำเนินการจัดงาน (Organizer) วิทยากร สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น
 5. บุคคลทั่วไป (เฉพาะเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพการจัดงานอบรม งานสัมมนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมอื่น หรือการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด การเล่นเกมชิงรางวัล) ผ่านทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งของ เทนเซ็นต์ และบุคคลภายนอก เช่น what’s new, e-mail PR ภายในองค์กร, Facebook, Line, Twitter, YouTube, Tiktok, Discord, Website รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ป้าย แบนเนอร์ สื่อโฆษณา หนังสือพิมพ์ และ TV เป็นต้น
 6. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี เพื่อประโยชน์หรือความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้นนั้น เทนเซ็นต์อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก เทนเซ็นต์มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้ เทนเซ็นต์อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ เทนเซ็นต์จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล)
 2. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. สิทธิในการขอลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน หากเทนเซ็นต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เทนเซ็นต์ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเทนเซ็นต์ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย เทนเซ็นต์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิค และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อ เทนเซ็นต์ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น เทนเซ็นต์ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมล์ของท่าน ทั้งนี้ เทนเซ็นต์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

10. การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000
โทรสาร: 02-833-3113

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000

อีเมล: