TH
TH EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับบุคคลธรรมดา ลูกค้าธุรกิจ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทนเซ็นต์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากท่านในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างไร และเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เทนเซ็นต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึง ข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด

บริษัทในเครือบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายถึงนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เทนเซ็นต์ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เว็บสเปซ จำกัด
 3. บริษัท เอ็มเว็บ พอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด
 5. บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท วีแชท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนิยาม

คำศัพท์ ความหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้าธุรกิจ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเทนเซ็นต์
บุคคล บุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ในการดำเนินธุรกิจของเทนเซ็นต์ และภายใต้นโยบายฯ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ และนามสกุล เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เอกสารบริษัทที่ประกอบด้วยข้อมูลของผู้มีอำนาจบริษัทซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีที่คู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ตลอดจนข้อมูลชีวภาพสำหรับการจดจำใบหน้าหรือเสียง ภาพถ่าย รูปภาพ/บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
 2. ข้อมูลทางการเงิน: หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เงื่อนไขการชำระเงิน รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ เป็นต้น
 3. ข้อมูลการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสารที่บ้าน หมายเลขโทรสารที่ทำงาน อีเมล บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ และข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้
 4. ข้อมูลทางธุรกรรม: รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า/บริการ รายละเอียดการใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) ใบรับรองแพทย์ ใบส่งสินค้า และสัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ เป็นต้น
 6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลที่เทนเซ็นต์ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบต่าง ๆ ของเทนเซ็นต์ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของเบราว์เซอร์ และพฤติกรรมการใช้งาน
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: โดยทั่วไปแล้ว เทนเซ็นต์ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ หากเทนเซ็นต์ มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
  เทนเซ็นต์ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน หรือปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 1. เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดาและลูกค้าทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับเทนเซ็นต์ โดยตรง
   1. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า/บริการของเทนเซ็นต์
   2. เมื่อท่านทำการจองสินค้าหรือบริการของเทนเซ็นต์
   3. เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับเทนเซ็นต์
   4. เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการของเทนเซ็นต์ รวมถึงการโทรศัพท์ที่มีการบันทึกบทสนทนา จดหมาย อีเมล บันทึก หรือวิธีสื่อสารอื่นๆ
   5. เมื่อท่านให้ความเห็นหรือคำติชมแก่เทนเซ็นต์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
   6. เมื่อท่านสมัคร หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของเทนเซ็นต์
   7. เมื่อท่านกดรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเทนเซ็นต์
  2. กรณีที่เทนเซ็นต์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก
   1. เมื่อบริษัทในเครือในกลุ่มธุรกิจ และ/หรือพันธมิตร หรือคู่ค้าทางธุรกิจของเทนเซ็นต์ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ
    เทนเซ็นต์เพื่อประโยชน์ในการเสนอ และ/หรือให้บริการแก่ท่านและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
   2. เมื่อผู้ให้บริการต่างๆ ได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเทนเซ็นต์ ตามที่เทนเซ็นต์ ได้มอบหมายให้ดำเนินการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน
   3. ในบางกรณี เทนเซ็นต์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน เช่น หน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
  3. กรณีที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
   1. เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการออนไลน์ต่างๆ ของเทนเซ็นต์ ที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน โปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้ของเทนเซ็นต์
   2. เมื่อท่านเข้าใช้บริการของเทนเซ็นต์ หรือติดต่อเทนเซ็นต์ ณ สถานที่ดำเนินธุรกิจของเทนเซ็นต์ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 2. เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับเทนเซ็นต์ โดยตรง
   1. เมื่อท่านเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเทนเซ็นต์
   2. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า/บริการของเทนเซ็นต์
   3. เมื่อท่านทำการจองสินค้าหรือบริการของเทนเซ็นต์
   4. เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับเทนเซ็นต์
   5. เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการของเทนเซ็นต์ รวมถึงการโทรศัพท์ที่มีการบันทึกบทสนทนา จดหมาย อีเมล บันทึก หรือวิธีสื่อสารอื่นๆ
   6. เมื่อท่านสมัคร หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของเทนเซ็นต์
   7. เมื่อท่านกดรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเทนเซ็นต์
  2. กรณีที่เทนเซ็นต์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก
   1. ในระหว่างขั้นตอนการเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเทนเซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเครดิต การอ้างอิงทางการค้า ลูกค้าของเทนเซ็นต์ ลูกค้าของท่าน หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
   2. ในบางกรณี เทนเซ็นต์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน เช่น เว็บไซต์ของท่าน หน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
  3. กรณีที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
   1. เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการออนไลน์ต่างๆ ของเทนเซ็นต์ ที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน โปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้ของเทนเซ็นต์
   2. เมื่อท่านเข้าใช้บริการของเทนเซ็นต์ หรือติดต่อเทนเซ็นต์ ณ สถานที่ดำเนินธุรกิจของเทนเซ็นต์ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราอาจได้รับจากท่านโดยตรงหรือได้รับเนื่องมาจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง ตารางข้างล่างนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
 2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและทำไมเราถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตารางข้างล่างนี้อธิบายว่าเราจะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว
 3. เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะมีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้
 4. ในกรณีที่เราอ้างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้พิจารณาแล้วว่าสิทธิของท่านไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าประโยชน์ของเรา
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวอาจทำให้เทนเซ็นต์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรืออาจส่งผลให้เทนเซ็นต์ ไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้
 6. ในกรณีที่เทนเซ็นต์ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ เทนเซ็นต์ จะจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านควรศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 7. ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

ตารางแสดงการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและลูกค้าทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ/ประมวลผล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ, ข้อมูลคำสั่งซื้อ, ลายมือชื่อในเอกสาร, ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่ท่านส่งให้เรา
 1. เพื่อบันทึกข้อมูลและประวัติลูกค้า
 2. เพื่อจัดการคำสั่งซื้อและทำธุรกรรมต่าง ๆ กับท่าน
 3. เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญา
 4. เพื่อให้บริการหรือส่งมอบสินค้าแก่ท่าน
 5. เพื่อตอบข้อซักถาม หรือติดต่อท่านในกรณีอื่นๆ
 6. เพื่อนำเสนอโปรแกรมที่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
 7. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ การแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ
 8. เพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดงานอีเวนท์ งานสัมมนา และการฝึกอบรม
 9. เพื่อใช้ในการติดตาม ทวงถาม หรือสืบหาทรัพย์สินในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในภายหลัง
 10. เพื่อติดตามและพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเทนเซ็นต์
 11. เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 12. เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเทนเซ็นต์
 13. บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, Email, Line, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 1. เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญา
 2. เพื่อใช้ติดต่อท่านในการจัดส่งสินค้า/บริการ (ถ้ามี)
 3. เพื่อใช้ในการติดต่อเสนอขายสินค้า/บริการ (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 4. เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 5. เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 6. เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ
 7. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (Consent Basis)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเรา
 • ข้อมูลที่แสดงว่าท่านมาจากที่ไหน
 • หน้าเพจที่ท่านดู
 • วิดีโอที่ท่านชม
 • สถานที่ตั้งของท่าน
 • ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เลขที่อยู่ไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์, ข้อมูลอุปกรณ์

 1. เพื่อให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • การแสดงเนื้อหาอย่างเหมาะสม
  • การตั้งค่าการใช้งาน เช่น ภาษา
  • การตั้งค่าตัวแปรอุปกรณ์ของท่าน
  • การปรับปรุงเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเรา
 2. เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันมีความมั่นคงและปลอดภัย
 3. เพื่อจัดทำสถิติ
 4. เพื่อปรับแต่งการบริการสำหรับท่าน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (Consent Basis)

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นความคาดหวัง ความพึงพอใจในสินค้า/บริการของเทนเซ็นต์ เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)
ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV
 1. เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ตลอดจนเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของเทนเซ็นต์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเทนเซ็นต์ ลูกค้า และบุคคลอื่น

การป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interests)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลการติดต่อตามที่ปรากฏในสัญญา หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, Email, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย รวมไปถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานที่กำกับดูแล บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ตารางแสดงการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ/ประมวลผล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ปรากฏในสัญญา หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา
 1. เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน
 2. เพื่อประโยชน์ในการทำสัญญา และธุรกรรมต่าง ๆ กับเทนเซ็นต์
 3. เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญา
 4. เพื่อชำระเงินและบริหารจัดการชำระเงิน
 5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับเทนเซ็นต์
 6. เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 7. เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับเทนเซ็นต์
 8. เพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดงานอีเวนท์ งานสัมมนา และการฝึกอบรม
 9. เพื่อใช้ในการติดตาม ทวงถาม หรือสืบหาทรัพย์สินในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในภายหลัง
 10. เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 11. เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ
 12. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 13. บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, Email, Line, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 1. เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญา
 2. เพื่อใช้ติดต่อท่านในการจัดส่งสินค้า/บริการ (ถ้ามี)
 3. เพื่อใช้ติดต่อประสานงานในการทำสัญญาและธุรกรรมต่างๆ
 4. เพื่อใช้ในการติดต่อเสนอขายสินค้า/บริการ (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 5. เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 6. เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ
 7. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเรา
 • ข้อมูลที่แสดงว่าท่านมาจากที่ไหน
 • หน้าเพจที่ท่านดู
 • วิดีโอที่ท่านชม
 • สถานที่ตั้งของท่าน
 • ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เลขที่อยู่ไอพี, ข้อมูลเบราว์เซอร์, ข้อมูลอุปกรณ์

 1. เพื่อให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • การแสดงเนื้อหาอย่างเหมาะสม
  • การตั้งค่าการใช้งาน เช่น ภาษา
  • การตั้งค่าตัวแปรอุปกรณ์ของท่าน
  • การปรับปรุงเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเรา
 2. เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันมีความมั่นคงและปลอดภัย
 3. เพื่อจัดทำสถิติ
 4. เพื่อปรับแต่งการบริการสำหรับท่าน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม (Consent Basis)

ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV
 1. เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ตลอดจนเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของเทนเซ็นต์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเทนเซ็นต์ ลูกค้า และบุคคลอื่น

การป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interests)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลการติดต่อตามที่ปรากฏในสัญญา หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย รวมไปถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานที่กำกับดูแล บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เทนเซ็นต์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
  1. ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ หรือความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใดๆ แก่ท่าน
  2. ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี)
  3. อายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ
  4. จนกว่าท่านจะถอนความยินยอมในกรณีเราอ้างฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5. แนวปฏิบัติของเทนเซ็นต์ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ทั้งนี้ เทนเซ็นต์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเทนเซ็นต์ สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ

 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
 • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เทนเซ็นต์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าว เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ที่ปรึกษาของเทนเซ็นต์ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่เทนเซ็นต์ ในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต์ บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย บริการทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 5. หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในของเทนเซ็นต์ และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ของเทนเซ็นต์
 6. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี เพื่อประโยชน์หรือความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้นนั้น เทนเซ็นต์ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก เทนเซ็นต์มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ เทนเซ็นต์ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล)
 2. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. สิทธิในการขอลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน หากเทนเซ็นต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เทนเซ็นต์ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เทนเซ็นต์ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเทนเซ็นต์ เพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในการใช้ เก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานการประมวลผลอื่น ๆ ตามกฎหมายของเทนเซ็นต์ ต่อไป (ถ้ามี)

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เทนเซ็นต์ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเทนเซ็นต์ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย เทนเซ็นต์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิค และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อ เทนเซ็นต์ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น เทนเซ็นต์ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เทนเซ็นต์ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทนเซ็นต์ จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมลของท่าน ทั้งนี้ เทนเซ็นต์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

12. การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000
โทรสาร: 02-833-3113

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000

อีเมล: