TH
TH EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทนเซ็นต์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงาน และบุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ท่าน”)และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากท่านอย่างไร และเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านทราบรายละเอียดดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เทนเซ็นต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด

บริษัทในเครือบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายถึงนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เทนเซ็นต์ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เว็บสเปซ จำกัด
 3. บริษัท เอ็มเว็บ พอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด
 5. บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท วีแชท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนิยาม

คำศัพท์ ความหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงาน และบุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้ ซึ่งต่อไปในนโยบาความเป็นส่วนตัวนี้จะเรียกว่า “ท่าน”
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเทนเซ็นต์
บุคคล บุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมาย

 1. เทนเซ็นต์จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
 2. เทนเซ็นต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เทนเซ็นต์จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 3. ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ/ประมวลผล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานได้ยื่นในกระบวนการสมัครงาน กระบวนการจ้างงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. เพศ/อายุ
  3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เลขประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ สำเนาหนังสือเดินทาง
  5. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์/ ข้อมูลการติดต่อ
  6. สถานภาพ/สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  7. ข้อมูลรูปถ่าย
  8. ลายมือชื่อ
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ
  10. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา
  11. ข้อมูลความสามารถพิเศษ งานอดิเรก
  12. ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่าง (ส่วนสูง/น้ำหนัก)
  13. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม/reference check
  14. ข้อมูลสุขภาพ/ ความพิการ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่จำเป็นต่อการจ้างงานได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
  1. วุฒิการศึกษา
  2. ประวัติการทำงาน/ใบรับรองการทำงาน/สถานที่ทำงาน
  3. การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม/การทดสอบทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
 1. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน รวมถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างงาน
 2. เพื่อตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนหน้า เพื่อประกอบการตัดสินใจรับเข้าทำงาน
 3. เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะ ความรู้ความสามารถของผู้สมัครงาน
 4. เพื่อจัดทำบันทึกประวัติผู้สมัครงานของเทนเซ็นต์

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legitimate interests)

ความยินยอม ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Consent basis)

ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ฐานเงินเดือน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ (หมู่เลือดและผลการตรวจเลือดต่างๆ) ข้อมูลสารเสพติดในร่างกาย โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อร้ายแรง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค่าตอบแทนการจ้างงานของผู้สมัครงาน
 1. เพื่อตรวจสอบสุขภาพของผู้สมัครงานก่อนรับเข้าทำงาน
 2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงตามที่กฎกระทรวงประกาศกำหนด

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมัครงานให้ทราบ เป็นต้น

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลเครือญาติ เช่น ชื่อ นามสกุล บิดา/มาดา/ พี่น้อง/คู่สมรสและบุตร เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานระบุไว้
 1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ
 2. เพื่อตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนหน้าของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV
 1. เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ตลอดจนเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของเทนเซ็นต์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเทนเซ็นต์ ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interests)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

แหล่ง / วิธีเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
เก็บข้อมูลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านโดยตรง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานภายนอก บริษัทจัดหางาน LinkedIn, JobsDB เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ หรือประมวลผลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้สมัครงานกรอกในใบสมัครงานและที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัครงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ภาพถ่ายแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลเครือญาติ เป็นต้น จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากเทนเซ็นต์ยังไม่ได้พิจารณารับท่านเข้าทำงานตามตำแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ เทนเซ็นต์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สมัครงาน หรือปรับปรุงใบสมัครงานครั้งล่าสุด เพื่ออาจนำมาใช้ติดต่อท่านเมื่อมีตำแหน่งที่อาจจะเหมาะสมกับท่านในอนาคต
ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ (หมู่เลือดและผลการตรวจเลือดต่างๆ) ข้อมูลสารเสพติดในร่างกาย โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อร้ายแรง จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ (หมู่เลือดและผลการตรวจเลือดต่างๆ) ข้อมูลสารเสพติดในร่างกาย โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อร้ายแรง จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในประมวลผลข้อมูลเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ

 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
 • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เทนเซ็นต์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าว เท่าที่เกี่ยวข้องและคามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่เทนเซ็นต์ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการจัดหางาน เป็นต้น
 4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร เป็นต้น

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี เพื่อประโยชน์หรือความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้นนั้น เทนเซ็นต์อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก เทนเซ็นต์มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้ เทนเซ็นต์อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ เทนเซ็นต์จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล)
 2. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. สิทธิในการขอลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน หากเทนเซ็นต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมลของท่าน

10. การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000
โทรสาร: 02-833-3113

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ:
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: 02-833-3000

อีเมล: