TH
TH EN

ข่าวสาร

Tencent Girls’ Voice to Celebrate International Women’s Day!

Tencent Girls’ Voice to Celebrate International Women’s Day!

 

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวัน International Women's Day

เป็นวันที่เราร่วมระลึกถึงความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ไม่มีการแบ่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ฯลฯ

สำหรับเทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 300 คน และมีผู้หญิงมากกว่าครึ่ง

เราอยากจะใช้โอกาสนี้ มาลองฟังมุมมองความคิดของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวเทนเซ็นต์ เกี่ยวกับความสุขที่เกิดจากการทำงานในบทบาทหน้าที่ และตำแหน่งของแต่ละคน

เพื่อแชร์พลังบวกให้กับทุกคนค่ะ smile