TH
TH EN

ข่าวสาร

สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดูงาน Tencent หาแนวทางนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในไทย

สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดูงาน Tencent หาแนวทางนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในไทย

วันที่ 10 พ.ค. 2561 นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) นำคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 20 ท่าน จากหลายหน่วยงาน อาทิ การประปานครหลวง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , กรมส่งเสริมการเกษตร , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. เป็นต้น 

คณะผู้บริหารด้านดิจิทัล จากหน่วยงานภาครัฐ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท เทนเซนต์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับ บริษัท เทนเซนต์ เป็นผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต Top 5 ของโลก เป็นผู้ผลิต และ ให้บริการ social network ซึ่งมีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศจีนคือ Application WeChat ซึ่งเป็น Application ที่รวมบริการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันทั้งหมดในรูปแบบ One stop service ปัจจุบันมีผู้สมาชิก WeChat ทั่วโลกกว่า 1,000 ล้าน นอกจากนี้ เทนเซนต์ ยังมีสื่อดิจิทัลที่ให้ความบันเทิง ให้ข้อมูลข่าวสาร ,วิดีโอ ออนดีมานด์ และ Mobile Games ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้บริหารด้านดิจิทัล จากหน่วยงานภาครัฐของไทย เปิดเผยว่า การเข้ารับฟังการบรรยาย และ ชมตัวอย่างบริการต่างๆของเทนเซนต์ ทำให้ได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานในส่วนราชการกับเทคโนโลยีต่างๆ ว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางใด , ความเชี่ยวชาญของ เทนเซนต์ จะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับภาครัฐในการนำไปสู่การจัดทำบริการต่างๆ จากเทคโนโลยีที่ได้รับทราบ และ ความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เทนเซนต์ จะช่วยทางด้านการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ในโครงการภาครัฐต่างๆ

กิจกรรมระหว่างการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่เทนเซนต์ ประกอบด้วยการ บรรยายถึงการประยุกต์ใช้ WeChat ในชีวิตคนจีน , การขยายธุรกิจด้าน Cloud computing, Bigdata, AI, Tencent Games คณะผู้บริหารด้านดิจิทัล จากหน่วยงานภาครัฐของไทย ให้ความสนใจถึงการนำมาประยุกต์ใช้กับคนไทย สำหรับบริการ WeChat ทำให้คนจีนทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ผ่าน โทรศัพท์มือถือ ได้ หลากหลาย อาทิ การสนทนา พูดคุย การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร , การทำธุรกรรมกับกิจการเอกชน เช่น สั่งอาหาร , จ่ายค่าอาหาร, เรียกรถบริการ, ซื้อสินค้า และ การติดต่อภาครัฐ เช่น การจองตารางพบแพทย์ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบัน เทนเซนต์ มีพนักงานทั่วโลกกว่า 38,000 คน มีสำนักงานนอกประเทศจีนในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, บราซิล,อินเดีย, ไต้หวัน, สิงคโปร์ , ฮ่องกง และ ประเทศไทย เป็นต้น โดยสำนักงานที่กรุงเทพฯ ในประเทศไทย เป็นสำนักงานนอกประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งดูแลธุรกิจของเทนเซนต์ใน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี่ยน อาทิ ลาว และ พม่า มีพนักงานเกือบ 300 คน เทนเซนต์ ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่ม News and Portal อาทิ สื่อ Sanook.com, กลุ่ม Entertainment and Multimedia อาทิ JOOX , Tencent Games และ กลุ่ม ธุรกิจบริการ ได้แก่ Tencent Cloud, WeChat media เป็นต้น สำหรับการเดินทางเข้าดูงานที่บริษัท เทนเซนต์ ของคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐของไทย ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้รับความสนใจสอบถามคำถามเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อกิจการภาครัฐ จากหลากหลายองค์กร